Sadashivam

International Research Journal of Sanskrit Shastras


:: Sadashivam :: International Research Journal of Sanskrit Shastras in Sanskrit, Hindi and English Languages :: Published by :: Shree Sadashiva Campus, Puri, Odisha Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed University under MHRD Govt. of India.

Reviewers CommitteeNo. Name Designation Institute
1 Dr. Radhavallabh Tripathi Professor & Ex Vice Chancellor - RSkS Harisingh Gour Central University, Sagar , MP
2 Dr. Shashi Prabaha Kumar Professor & Ex Vice Chancellor- SUBIS Special centre for Sanskrit Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi
3 Dr. Ramesh Chandra Panda Vice Chancellor Maharishi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya B.M. Birla Shodh Sansthan Parisar Dewas Road Ujjain MP
4 Dr. Gangadhar Panda Professor & Ex Vice Chancellor- SJSVV Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi , UP
5 Dr. Ramesh Kumar Pandey Vice Chancellor Shri Lal Bahadur Sanskrit Vidyapeetha New Delhi
6 Dr. Mithila Prasad Tripathi Professor & Ex Vice Chancellor-MPSVV Davi Ahilya University ,Indore, MP
7 Dr. Hare krishna Satapathy Professor & Vice Chancellor Kaling Institute of Social Scinces, Bhubaneswar,Odisha
8 Dr. Shrinivasa Varkhedi Vice Chancellor Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur, Maharashtra
9 Dr. V. Muralidhar Sharma Vice Chancellor Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth , Tirupati, AP
10 Dr. Minati Rath Professor & Head,Deptt of Puranetihas Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Sada shiva Campus, Puri
11 Dr. K.V. Somyajulu Professor and Head, Deptt . of Vayakarana Rashtirya Sanskrit Sansthan (D.U) Shree Sadashiva Campus, Puri
12 Dr. Khagashwar Mishra Professor & Head, Deptt of Dharma Shastra Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Sada shiva Campus, Puri
13 Dr. Surya Mani Rath Professor & Head, Deptt of Sahitya Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Sada shiva Campus, Puri
14 Dr. Gour Priya Dash Professor & Head, Deptt of Sarva Darshan Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Sada shiva Campus, Puri
15 Dr. Madan Mohan Jha Professor & Head, Deptt of Education Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Ranveer Campus, Jammu
16 Dr. C. Upender Rao Professor Special centre for Sanskrit Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi
17 Dr. Murali Manohar Pathak Professor Deendayal Upadhyay Gorakhpur University, UP
18 Dr. Vijyapal Kachhwah Professor & Head, Deptt of Education Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University) Shree Sada shiva Campus, Puri


Contact Us

Chief Editor of IRJSS-'Sadashivam'
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed University, Under MHRD, Government of India
Shree Sadashiva Campus, Puri, Odisha
Phone - 06752-223439     Email - sadashivamirjss@gmail.com